Liparus germanus – Rozpucz strużynowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało czarne, błyszczące. Na bokach przedplecza rozmyte plamy z żółtych łusek. Pokrywy zwykle żółto nakrapiane; podstawa pokryw wcięta (nieco wklęsła) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tułów pękaty. Przednie udo z zębowatym wyrostkiem. Nielotny.

Niemcy – Bendorf 16.05.2010 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Status. Lokalny i zwykle nieliczny. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne drogi, polany, pobrzeża strumieni z ziołoroślami, zarośla, łąki; zasiedla miejsca wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15.3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce wyłącznie w Sudetach
  6. Pokarm. Liście i kwiaty lepiężników oraz innych roślin zielnych. Larwy żerują na korzeniach i kłączach lepiężników
  7. Podobne. U Liparus glabrirostris podstawa pokryw jest prosta, u na przednim udzie brak zęba
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. L.germanus w bazie BioMap

Niemcy – Bendorf 16.05.2010 Fot. Marek R.Swadzba


Rodzaj Liparus - Rozpucz


avidal

2 thoughts on “Liparus germanus – Rozpucz strużynowiec

Leave a Reply