Eupelmidae

Należące do nadrodziny bleskotkowatych Chalcidoidea błonkówki o metalicznie połyskującym ciele. Charaktersytyczną cechą budowy jest wklęsłe mesonotum (śródplecze). Zasiedlają szerokie spektrum biotopów. Larwy są ektoparazytoidami stadiów preimaginalnych owadów i pajęczaków, a prawdopodobnie także innych drobnych bezkręgowców. Rozmiary ciała zależne m.in. od gatunku gospodarza – stąd nawet w obrębie jednego gatunku ulegają ona bardzo znaczącym wahaniom; różnica miedzy najmniejszymi i największymi bywa nawet 4-krotna.
W Polsce 15 gatunków (stan na 2018 rok), a zapewne znacznie więcej; rodzina uchodzi za niedostatecznie poznaną.

Leave a Reply